vårt jordbruk

På Grimslättsgård arbetar vi med ekologiskt jordbruk, dels för att berika den biologiska mångfalden och sträva mot en hållbar matproduktion som är kretsloppsanpassad, men också för att ge ett så bra liv till våra djur som möjligt.

Under vintern går de på lösdrift på vår gård och under sommaren släpps de ut på sommarbete i naturreservaten i bohusläns skärgård.